Qasja në Dokumentet Publike

Në bazë të ligjit mbi Qasjen në Dokumente Publike (Ligji nr. 03/L – 215) Ministria e Zhvillimit Ekonomik mundëson që;  Mediat, Shoqëria Civile si dhe të gjithë të interesuarit të kenë qasje në të gjitha dokumentet e kërkuara, me përjashtim të dokumenteve në të cilat, sipas ligjit nuk mund të ketë qasje apo kufizohet qasje e plotë.


Zyrtarja përkatëse për pranimin dhe shqyrtimin fillestar të kërkesave për Qasje në Dokumentet Publike: Diana Krasniqi - Gjonbalaj

Tel:
038 200 215/ 05
Email:diana.gjonbalaj@rks-gov.net

 


 

 

Strategjia e Energjisë e Republikës së Kosovës 2016-2025Ligji nr. 03L – 215 për Qasje në Dokumente PublikePërmbledhje e Legjislacionit për të Drejtën e Qasjes në Dokumente PublikeKërkesë për Qasje në Dokumente Publike (nuk është obligative kjo formë)

KOSOVO IN UNESCO