Qasja në Dokumentet Publike

Në bazë të ligjit mbi Qasjen në Dokumente Publike (Ligji nr. 03/L – 215) Ministria e Zhvillimit Ekonomik mundëson që;  mediat, Shoqëria Civile si dhe të gjithë të interesuarit të kenë qasje në të gjitha dokumentet e kërkuara, me përjashtim të dokumenteve në të cilat, sipas ligjit nuk mund të ketë qasje apo kufizohet qasje e plotë.


Zyrtari përkatës për pranimin dhe shqyrtimin fillestar të kërkesave për Qasje në Dokumentet Publike: Fadil bajraktari


E-mail: fadil.Q.bajraktari@rks-gov.net
Tel: 038 200 215/ 08 apo 200 215/ 05

 

 

Ligji Nr. 06 L-081 për Qasje në Dokumente PublikePërmbledhje e Legjislacionit për të Drejtën e Qasjes në Dokumente PublikeKërkesë për Qasje në Dokumente Publike (nuk është obligative kjo formë)
njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO