Divizioni për Komunikim Publik

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  1. Ofron përkrahje profesionale për Ministrinë në fushën e komunikimit dhe informimit;
  2. Propozon, harton dhe siguron zbatimin e planeve të komunikimit të Ministrisë;
  3. Organizon konferenca për media dhe përgatitë njoftime për shtyp, deklarata, raporte dhe publikime të tjera mediale;
  4. Mirëmban ueb-faqen zyrtare të Ministrisë;
  5. Koordinon kërkesat për qasje në dokumente publike dhe përgatitë raporte mbi zbatimin e Ligjit për Qasje në Dokumente Publike.


2. Udhëheqësi i Divizionit për Komunikim Publik raporton tek Sekretari i Përgjithshëm.


njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO