Njoftim për Shpalljen e Tenderëve

Solid Invitation for Bid - Waste Management Program, Supply of Waste Collection and Transport Equipment – Kosovo - BMZ No. 2015 670 49Tender Document - Solid Waste Management Program, Supply of Waste Collection and Transport Equipment – Kosovo - BMZ No. 2015 670 49Lista e Trajnerëve të Auditorëve të Energjisë Ftesë për aplikim në Trajnime për ICTThirrje për shprehje të interesit për institucionet e trajnimit:KËRKESAT për PËRZGJEDHJEN dhe AUTORIZIMIN e INSTITUCIONIT të TRAJNIMIT për OFRUESIT e SHËRBIMEVE ENERGJETIKESHPALLJE E BRENDSHME: Trajnimi dhe Çertifikimi i Auditorëve të EnergjisëRezultatet preliminare për financimin e OJQ-veTermat e referencës për finacim publik të organizatave joqeveritareFormulari 4 i udhëzimeve të thirrjes publikeFormulari 9 i Aplikacionit për projektFormulari 10 i propozim - Buxhetit të ProjektitFormulari 11 i deklaratës për financimin e dyfishtëFormulari 12 i deklaratës së partneritetitFormulari 13 për deklaratën e projekteve të financuara nga burimet publikeThirrja për ekspert të jashtëmLista preliminare për mbështetjen financiare të OJQ-veKërkesë për shprehje të interesit: “Koordinator i Projektit dhe i Komponentës së Përfshirjes Dixhitale”Termat e Referencës: Koordinator i Projektit dhe i Komponentës së Përfshirjes Dixhitale, Konsulent vendor për Projektin KODETermat e Referencës - Specialist i ProkurimitKërkesë për shprehje të interesit: “Specialist i Prokurimit për projektin KODE”Formulari 18 RAPORT FINANCIARFormulari 14 DEKLARATË MBI AKTIVITETET E PËRSHKRUARA TË PROGRAMIT PROJEKTITFormulari 16 KONTRATË PËR NDARJEN E MJETEVE FINANCIAREFormulari 13 Deklaratëmbi projektet e financuara nga burimet publike të financimit në vitin 2017 deklarojmë seorganizata jonëFormulari 10 Forma e BuxhetitFormulari 9 Aplikacioni për projekt programFormulari 8 mostër e vlersimit të kandidatëveFormulari 7 forma e deklaratës së panaësisëFormulari 6 moster e data bazesFormulari 5 Rregullat e punës ( komisioni i vlerësimit)Formulari 4 Udhëzimet për aplikantFormulari 3 Teksti i thirrjes publikeFORMULARI 2 Vendimi për shpalljen e thirrjesFORMULARI 1Dokumentet e thirrjes publikeFormulari 17 - Raport përshkrues i projektit/programitThirrje publike për shprehje të interesit për të qenë pjesë e komisioneve vlerësuese për vlerësimin e Projekt - propozimeve të OJQ-ve: Aktivitetet e MZHE-sëTERMAT E REFERENCËS PËR FINACIM PUBLIK TË ORGANIZATAVE JOQEVERITARENJOFTIMI PËR PËR FINACIM PUBLIK TË ORGANIZATAVE JOQEVERITAREInternational, open tender for the consulting services for a feasibility study for the Solid Waste Management Programme I KosovoInternational, open tender for the consulting services for a feasibility study for the Solid Waste Management Programme KosovoExpression of interest for the renovation of buildings LOT 2Expression of interest for the renovation of buildings LOT 1Përgjigjet për Dokumentin e Parakualifikimit Shkarkimi i ujërave të zeza në jugperëndim të Kosovës - BMZ nr.2015.6705.6Përgjigjet për Dokumentin e Parakualifikimit Largimi i ujërave të zeza në jugperëndim të Kosovës - BMZ nr.2015.6705.6Kërkesa për Shprehjën e Interesit për shërbimet Konsulente inzhinierikeDokumenti i Parakualifikimit për përzgjedhjën e Konsulencës për Projektin:“Shkarkimi i ujërave të zeza në Jugpërendim të Kosovës, Faza V –(Pejë, Gjakovë dhe Prizren)"Invitation for Bids - Kosovo Energy Efficiency & Renewable Energy Project (KEEREP) KËRKESË PËR RI-SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – KONSULENT INDIVIDUAL)KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT SHËRBIME KËSHILLËDHËNËSE – PËRZGJEDHJE E FIRMËS) PËR ANKETËN E KËNAQSHMËRISË SË KLIENTËVE KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – KONSULENT INDIVIDUAL) - Specialist FinanciarKËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – PËRZGJEDHJA E KOMPANIVE) PËR MBËSHTETJE RREGULLATIVE PËR KORNIZËN RREGULLATIVE PËR ENERGJI TË RIPËRTËRITSHME DHE INTEGRIM TË RRJETITNjoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit: Sherbim Dizajni e Shtypi Njoftim për kontratë për vazhdim të afatit: "Shërbime të Këshilltarit të Transaksionit për Privatizimin e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës"Njoftim për Kontratë: 1.1 Shërbime këshillëdhënëse për Njësinë e Implementimit te Projektit (NJIP) “TC Kosova e Re”, 1.2 Këshilltar i ProjektitNjoftim për kontratë: Sherbim Dizajni Shtypi dhe BotimiParakualifikimi (Faza 1) për Kontrate shërbimi: Shërbime të Këshilltarit të Transaksionit për Privatizimin e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës Njoftimi për kontratë Furnizim me vetura për MZHENJOFTIMI PËR KONTRATË/ VAZHDIM I AFATIT
Shërbime të Projekt Menaxhimit për Implementimin e Projektit HC Zhur
njoftim-per-diskutim-publik

KOSOVO IN UNESCO