Njoftim për Shpalljen e Tendereve

Përgjigjet për Dokumentin e Parakualifikimit Shkarkimi i ujërave të zeza në jugperëndim të Kosovës - BMZ nr.2015.6705.612 Korrik 2017Përgjigjet për Dokumentin e Parakualifikimit Largimi i ujërave të zeza në jugperëndim të Kosovës - BMZ nr.2015.6705.630 Qershor 2017Kërkesa për Shprehjën e Interesit për shërbimet Konsulente inzhinierike21 Qershor 2017Dokumenti i Parakualifikimit për përzgjedhjën e Konsulencës për Projektin:“Shkarkimi i ujërave të zeza në Jugpërendim të Kosovës, Faza V –(Pejë, Gjakovë dhe Prizren)"21 Qershor 2017Invitation for Bids - Kosovo Energy Efficiency & Renewable Energy Project (KEEREP) 19 Korrik 2016KËRKESË PËR RI-SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – KONSULENT INDIVIDUAL)11 Qershor 2015KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT SHËRBIME KËSHILLËDHËNËSE – PËRZGJEDHJE E FIRMËS) PËR ANKETËN E KËNAQSHMËRISË SË KLIENTËVE 5 Qershor 2015KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – KONSULENT INDIVIDUAL) - Specialist Financiar26 Maj 2015KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – PËRZGJEDHJA E KOMPANIVE) PËR MBËSHTETJE RREGULLATIVE PËR KORNIZËN RREGULLATIVE PËR ENERGJI TË RIPËRTËRITSHME DHE INTEGRIM TË RRJETIT20 Maj 2015Njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit: Sherbim Dizajni e Shtypi 20 Janar 2012Njoftim për kontratë për vazhdim të afatit: "Shërbime të Këshilltarit të Transaksionit për Privatizimin e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës"28 Dhjetor 2011Njoftim për Kontratë: 1.1 Shërbime këshillëdhënëse për Njësinë e Implementimit te Projektit (NJIP) “TC Kosova e Re”, 1.2 Këshilltar i Projektit16 Dhjetor 2011Njoftim për kontratë: Sherbim Dizajni Shtypi dhe Botimi2 Dhjetor 2011Parakualifikimi (Faza 1) për Kontrate shërbimi: Shërbime të Këshilltarit të Transaksionit për Privatizimin e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës 29 Nëntor 2011Njoftimi për kontratë Furnizim me vetura për MZHE27 Tetor 2011NJOFTIMI PËR KONTRATË/ VAZHDIM I AFATIT
Shërbime të Projekt Menaxhimit për Implementimin e Projektit HC Zhur
30 Gusht 2010

KOSOVO IN UNESCO