Njoftim për Shpalljen e Tendereve

International, open tender for the consulting services for a feasibility study for the Solid Waste Management Programme I Kosovo12 Mars 2018International, open tender for the consulting services for a feasibility study for the Solid Waste Management Programme Kosovo12 Shtator 2017Expression of interest for the renovation of buildings LOT 214 Gusht 2017Expression of interest for the renovation of buildings LOT 114 Gusht 2017Përgjigjet për Dokumentin e Parakualifikimit Shkarkimi i ujërave të zeza në jugperëndim të Kosovës - BMZ nr.2015.6705.612 Korrik 2017Përgjigjet për Dokumentin e Parakualifikimit Largimi i ujërave të zeza në jugperëndim të Kosovës - BMZ nr.2015.6705.630 Qershor 2017Kërkesa për Shprehjën e Interesit për shërbimet Konsulente inzhinierike21 Qershor 2017Dokumenti i Parakualifikimit për përzgjedhjën e Konsulencës për Projektin:“Shkarkimi i ujërave të zeza në Jugpërendim të Kosovës, Faza V –(Pejë, Gjakovë dhe Prizren)"21 Qershor 2017Invitation for Bids - Kosovo Energy Efficiency & Renewable Energy Project (KEEREP) 19 Korrik 2016KËRKESË PËR RI-SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – KONSULENT INDIVIDUAL)11 Qershor 2015KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT SHËRBIME KËSHILLËDHËNËSE – PËRZGJEDHJE E FIRMËS) PËR ANKETËN E KËNAQSHMËRISË SË KLIENTËVE 5 Qershor 2015KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – KONSULENT INDIVIDUAL) - Specialist Financiar26 Maj 2015KËRKESË PËR SHPREHJE TË INTERESIT (SHËRBIME KONSULENTE – PËRZGJEDHJA E KOMPANIVE) PËR MBËSHTETJE RREGULLATIVE PËR KORNIZËN RREGULLATIVE PËR ENERGJI TË RIPËRTËRITSHME DHE INTEGRIM TË RRJETIT20 Maj 2015Njoftimi për anulimin e aktivitetit të prokurimit: Sherbim Dizajni e Shtypi 20 Janar 2012Njoftim për kontratë për vazhdim të afatit: "Shërbime të Këshilltarit të Transaksionit për Privatizimin e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës"28 Dhjetor 2011Njoftim për Kontratë: 1.1 Shërbime këshillëdhënëse për Njësinë e Implementimit te Projektit (NJIP) “TC Kosova e Re”, 1.2 Këshilltar i Projektit16 Dhjetor 2011Njoftim për kontratë: Sherbim Dizajni Shtypi dhe Botimi2 Dhjetor 2011Parakualifikimi (Faza 1) për Kontrate shërbimi: Shërbime të Këshilltarit të Transaksionit për Privatizimin e Postës dhe Telekomunikacionit të Kosovës 29 Nëntor 2011Njoftimi për kontratë Furnizim me vetura për MZHE27 Tetor 2011NJOFTIMI PËR KONTRATË/ VAZHDIM I AFATIT
Shërbime të Projekt Menaxhimit për Implementimin e Projektit HC Zhur
30 Gusht 2010

KOSOVO IN UNESCO