Vende Pune

 

KËRKESË PËR PUNËSIM

KËRKESA PËR PUNËSIM ( rekrutim të brendshëm)

NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM:Drejtor i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave22 Nëntor 2017Njoftim mbi anulimin e Konkursit për Rekrutim për pozitën: Asistent Ekzekutiv1 Nëntor 2017Konkurs për avancim: Drejtor i Departamentit për Integrim Evropian dhe Koordinim të Politikave27 Tetor 2017Lista kontrolluese e kritereve të aplikacionit për anëtarë Bordi ZRE -201723 Tetor 2017KËRKESA PËR PUNËSIM - për Anëtar Bordi ZRRE23 Tetor 2017Deklarata nën betim tetor 2017 për ZRrE23 Tetor 2017Konkurs: Për (2) Anëtarë në Bordin e Zyrës së Rregullatorit për Energji16 Tetor 2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Asistent Ekzekutiv13 Tetor 2017Anulohet konkursi për dy Anëtarë në Bordin e Zyrës së Rregullatorit për Energji3 Tetor 2017Konkurs: Asistent Ekzekutiv - Zyra e Sekretarit të Përgjithshëm13 Shtator 2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM- Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të Dhënave dhe Promovimit29 Gusht 2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i lartë për Buxhet dhe Financa14 Gusht 2017NJOFTIM anulim procedure gusht 201711 Gusht 2017Ri-Shpalljen e Rekrutimit: Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të dhënave dhe Promovimit 4 Gusht 2017Njoftim mbi anulimin e Konkursit për Rekrutim për pozitën: Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të Dhënave dhe Promovimit2 Gusht 2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Zyrtar i lartë për planifikim dhe projekte EZHE/43019 Korrik 2017Njoftim per vazhdimin e afatit të konkursit: Udhëheqës i Divizionit të Politikave Minerare - EZHE/06018 Korrik 2017Shpalljepër rekrutim - Zyrtar i Lartë për Buxhet dhe Financa 14 Korrik 2017Njoftim për kandidatin e suksesshëm - Udhëheqës i Sektorit të Gjeofizikës dhe Gjeologjisë Inxhinierike12 Korrik 2017Konkurs: Udhëheqës i Divizionit të Politikave Minerare 3 Korrik 2017KONKURS PËR AVANCIM - Zyrtar i larte për Planifikim dhe Projekte30 Qershor 2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të dhënave dhe promovimit 22 Qershor 2017Konkurs - Udhëheqës i Sektorit të Gjeofizikës dhe Gjeologjisë Inxhinierike- ST/12022 Qershor 2017Njoftim per anulim të Konkursit - Udhëheqës i Sektorit të Gjeofizikës dhe Gjeologjisë Inxhinierike- ST/120 / JP0002858122 Qershor 2017KONKURS PËR AVANCIM - Udhëheqës i Divizionit të Politikave dhe minerare13 Qershor 2017NJOFTIM PËR VAZHDIMIN E AFATIT TË KONKURSIT8 Qershor 2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM - divizioni për buxhet dhe financa6 Qershor 2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM- zyrtar i lartë për sisteme të energjisë6 Qershor 2017Konkurs: Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të dhënave dhe Promovimit 25 Maj 2017NJOFTIM PËR Anulim të procedurës së avancimit - Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të Dhënave dhe të Promovimit 23 Maj 2017Konkurs për avansim: Zyrtar i Lartë për Sistemet të Energjisë 17 Maj 2017Konkurs për Avancim: Udhëheqës i Divizionit për Buxhet dhe Financa 17 Maj 2017Njoftim për Kandidatin e Suksesshëm- Udhëheqës i Sektorit të Gjeofizikës dhe Gjeologjisë Inxhinierike12 Maj 2017Konkurs për avancim: Udhëheqës i Divizionit të Bazës së të dhënave dhe Promovimit 10 Maj 2017NJOFTIM PËR KANDIDATIN E SUKSESSHËM: ZYRTAR I PERSONELIT24 Prill 2017Konkurs për avancim - Sektori i gjeofizikës21 Prill 2017Konkurs për avancim - Zyrtar i Personelit6 Prill 2017KËRKESA PËR PUNËSIM ( rekrutim të brendshëm)6 Prill 2017Konkurs-- Zgjatje e afatit -anëtar i Bordit ZRrE29 Mars 2017Deklarata nën Betim - Anëtar i Bordit të ZRrE14 Mars 2017Lista Kontrolluese e kritereve të aplikacionit - ZRrE14 Mars 2017Konkursi për anëtar Bordi ZRrE 201714 Mars 2017KËRKESA PËR PUNËSIM PER Anetar Bordi ZRRE14 Mars 2017NJOFTIM PER KANDIDATIN E SUKSESSHEM: Zyrtar Ligjor2 Shkurt 2017Njoftim për Kandidatin e Susksesshëm - Departamenti i Minierave13 Janar 2017Njoftim për vazhdimin e afatit të konkursit12 Janar 2017

KOSOVO IN UNESCO