Kosova e Re

 

 

O LPTAP-u

Projekat Tehničke Pomoći Snage Lignita (LPTAP) ima za cilj da pomogne Vladi Kosova (VK) u izgradnji investicionog okruženja koje će privući privatne investitore za razvoj rudnika lignita i izgradnju novih kapaciteta za proizvodnju lignita toplotne energije na društvenoj i ekološki održivoj osnovi.
Cilj LPTAP-a će se postići putem: (a) razvoja i jačanja politike omogućavanja, pravnih i regulatornih okvira u sektoru energetike, uključujući ublažavanje ekoloških uticaja i razvoj okvira za eksproprijaciju i preseljavanje; (b) razvoj institucionalne strukture i kapaciteta za sprovođenje šire strategije sektora, uključujući mobilizaciju finansiranja i suočavanje sa Stranim Direktnim Investicijama u energetskom sektoru; i (c) tehničke konsultacije zahtevaju kvalifikovane strateške investitore u predloženom nezavisnom planu elektrana i rudnika.


Komponente Projekta

Postoje četiri komponente projekta:

•    Komponenta 1: Politika sektora, Pravni, Regulatorni i Saveti Zaštitnih mera
o    Podkomponenta 1- Politika Sektora, Pravni i Regulatorni Saveti
o    Podkomponenta 2- Okvir zaštitnih mera
•    Komponenta 2: Tehničke studije
o    Podkomponenta 1- Pregled Opcija za Ulaganje
o    Podkomponenta 2- Razvoj Nove Elerktrane i Tehnička Analiza
o    Podkomponenta 3- Opcije obnovljivih izvora Energije
•    Komponenta 3: Izgradnja kapaciteta
•    Komponenta 4: Savetnik za transakcije

Komponenta 1 se sastoji od dve podkompomente koje se fokusiraju na sektor politike, i pravne, regulatorne i zaštitne savete. Konkretno, komponenta podržava zakone, uključujući sve potrebne izmene, kako bi olakšala predložene transakcije preko finansijskih zatvaranja pripremom pravnih dokumenata i ugovora, pravnih mišljenja, itd., i priprema Stratešku ekološku i Socijalnu Procenu specifičnu za razvoj energetskog sektora; razvoj uslova preporuke za Procenu Ekološkog Uticaja, Socijalne procene i Preseljavanje Akcionog Plana; priprema osnovu za posmatranje opreme životne sredine i sakuplja podatke sa terena; navodi potrebu za institucionalnim jačanjem i procenu izgradnje kapaciteta, prati i reguliše uticaje životne sredine od rudarstva i proizvodnje energije; i pruža obuku za osoblje u resornim ministarstvima.

Komponenta 2 podržava Analizu Rudnika i Elektrane, pogovo, pregled mogućnosti ulaganja; i drugo, razvoj nove elektrane i tehnička analiza. Ovo će dopuniti prethodne studije o rudnicima i elektranama i sastaviti adekvatne informacije i analize za ponuđače; isto tako će razviti bazu znanja za donosioce odluka na Kosovu da ekonomično i efikasno traže, procene i daju predloge za razvoj privatnog resursa lignita u Sibovcu. Podkomponenta 3 pruža tehničku pomoć kako bi pomogla Ministarstvu za Energiju i Rudarstvo (MER) u razvoju politika i strategija za promovisanje obnovljivih izvora energije, kogeneracije i energetske efikasnosti na Kosovu.

Komponenta 3 finansira izgradnju kapaciteta za ključna ministarstva i agencije, uključujući MER i Ministarstvo za Okruženje i Prostorno Planiranje (MOPP), za među-ministarsko koordinisanje i za Kancelariju Projekta, osoba za sprovođenje Projekta, i isto tako pomoći MER, MOPP i VK u razvoju komunikacija i šire strategije za poboljšanje javnih konsultacija.

Komponenta 4 pruža tehničku pomoć u podržavanju VK u obavljanju transakcionog procesa sve do finansijskog zaključenja odabranog investicionog paketa.


Upravljačka struktura projekta se sastoji od sledećih organa upravljanja:

1.    Međuministarski Upravni Odbor Projekta (UOP)
2.    Kancelarija Projekta (KP) podređena pod MER-om.

Upravni Odbor Projekta

Za intervenisanje na nivou politike, međuministarski organ Upravnog Odbora Projekta (UOP) je utemeljen na osnovu Izvršne odluke br. 2006/6 izdate od Specijalnog Predstavnika Generalnog Sekretara (SPGS), 17. marta 2006, u cilju podrške  upravljanja i nadzora i osiguravanja efikasnog sprovođenja LPTAP projekta.


UOP je postavljen i funkcioniše u toku čitavog trajanja implementacije Projekta sa istim izvorima i dodeljenim zadacima i odgovornostima.
Organ upravljanja Projekta je Upravni Odbor Projekta čija ukupna odgovornost je da koordiniše i nadzire sve operacije projekta LPTAP.
Zastupanje u OUP-u je dizajnirano da obezbedi učešće svih ključnih ministarstava i agencija koje imaju odgovornost za jedan ili više aspekata Implementacije Projekta.

Upravni Odbor Projekta (UOP) je predsedavan od strane Ministra za Energiju i Rudarstvo (MER).

Upravni Odbor Projekta se sastoji od sledećih članova:

•    Ured Premijera (UP)
•    Ministarstvo za Energetiku i Rudarstvo (MER)
•    Ministarstvo za Okruženje i Prostorno Planiranje (MOPP)
•    Ministarstvo Ekonomije i Finansija (MEF)
•    Ministarstvo za Rad i Socijalna pitanja (MRSP)
•    Regulatorna Energetska Kancelarija (REK)
•    Odbor Nezavisne Komisije za Rudnike i Minerale (ONKRM)
•    Kosovska Agencija za Privatizaciju (KAP) koju zamenjuje Kosovska Poverenička Agencija  (KPA)
•    Kancelarija SPFS (nije više član – prestala da postoji)
•    Šef IV Stuba UNMIK- a (nije više član – prestala da postoji)
Sastanci OUP obuhvataju posmatrače iz donatorske zajednice i aktivne institucije na Kosovu:
•    Svetska Banka (SB)
•    Agencija za Međunarodni Razvoj Sjedinjenih Država (USAID)
•    Kancelarija Evropske Komisije na Kosovu (KEKK)
•    Međunarodna Civilna Kancelarija (ICO)
•    Kreditanstalt fűr Wiederaufbau (KfW)
•    Međunarodni Monetarni Fond (IMF)
•    Ministarstvo za Trgovinu i Industriju (MTI)
•    Ostali stručnjaci i posmatrači po potrebi.

Kancelarija Projekta

Prema sporazumu o finansiranju, MER je osnovao Kancelariju Projekta (KP) koja je odgovorna za upravljanje i koordinisanje celokupnog projekta implementacije. KP je podređen OUP.

Ključni zadaci i odgovornosti KP su sledeći:

•    Ukupno upravljanje projektima
•    Sakupljanje podataka i analiza informacija o projektu
•    Nadzor, procena i izveštavanje
•    Administrativne, izveštavajuće i finansijske aktivnosti
•    Aktivnosti Razvoja Ljudskih Resursa

KP ima osoblje kao Menadžer Projekta, Menadžer za Energetiku; Menadžer pravnih pitanja, Menadžer za Ekološka i Socijalna pitanja, Administrativni i Finansijski Menadžer i Stručnjak Nabavke.

O novoj Elektrani Kosova

Fundamentalni ciljevi Nove Eletrane Kosova:

i.    Sigurnost snabdevanja električne energije za Kosovo na prihvatljivim uslovima;
ii.    Optimalni razvoj i realizacija vrednosti za Kosovo iz svojih resursa lignita.
Veoma važni ciljevi NEK-a su:
i.    Razvoj konkurentnog tržišta na Kosovu i podrška razvoju konkurentnog tržišta energije na širem regionu;
ii.    Unapređenje i zaštita životne sredine i aspekata bezbednosti rudnika lignita i proizvodnje energije na Kosovu;
iii.    Dalji razvoj perspektive i uslova za zapošljavanje u rudarstvu i energetskoj industriji na Kosovu;
iv.    Demonstrativni efekat uspešnog obezbeđenja velikog stranog kapitala i ekspertize na Kosovu;
v.    Prenos koristi lokalnim zajednicama u kojima lignit i rad elektrane boravi.


Projekat Nove Elektrana Kosova ima dve ključne komponente;

1.    Razvoj rudnika lignita Sibovac
2.    Izgradnja Nove Elektrane na Kosovu

KOSOVO IN UNESCO