-

Usmen Baldzi
Zamenik Ministra
Tel: +381 38 200 215 59
Email: usmen.baldzi@rks-gov.net   
 

KOSOVO IN UNESCO