Ministar Blerim Kuçi primio je izvršnog direktora KOSTT-a Ilir Shala

 

Priština, 02.07.2020 - Ministar ekonomije i zaštite životne sredine Blerim Kuçi primio je danas na sastanak izvršnog direktora KOSTT-a Ilira Shala.

 

z. Shala je informisao ministra o potpisivanju novog Sporazuma o priključenju sa ENTSO, gde je naglasio da će sa početkom primene novog sporazuma o priključenju između KOSTT i ENTSO, KOSTT će funkcionisati kao nezavisna regulatorna zona. unutar bloka AK sa Republikom Albanijom, u sinhronoj zoni kontinentalne Evrope.

 

Očekuje se da će novi sporazum o priključenju KOSTT-ENTSO biti primenjen na jesen ove godine, nakon završetka tehničkih priprema operatora prenosnog sistema Kontinentalne Evrope i Swissgrid koordinatora (švajcarski operator prenosng sistema), dok KOSTT, već je obavio sve tehničke operativne pripreme kako bi bio spreman za početak nezavisne operacije.

 

Novi sporazum o priključenju KOSTT-ENTSO uključuje:

 

- Osvežavanje kataloga mera, prema preporukama projektne grupe za KOST; - Zamenu svih referenci priručnika o multilateralnim sporazumima sa referencama SAFA (okvirni sporazum Sinkron zone);

 

-Da kompanija Elektrosever, podnese zahtev za RUE i bude licencirana u roku od 30 dana, u skladu sa zakonskim i regulatornim okvirom Kosova, za snabdevanje električnom energijom potrošače na severnom delu Kosova.

 

U međuvremenu, koristi od operacionalizacije sporazuma su velike:

 

- Prikupljanje prihoda od korišćenja interkonekcijske prenosne mreže ili raspodela kapaciteta i upravljanja kongestijom koja obuhvata prosečnu godišnju vrednost od 4,0 - 8,0 miliona evra I od tranzita oko 0,5 - 1,0 miliona evra;

 

-Puštanje u potpuno operiranje priključne linije 400 kV, Kosovo - Albanija;

 

- Kompletna primena Sporazuma regulatornog bloka između Kosova i Albanije, potpisanog u Tirani, 26.11.2019;

 

- Spajanje tržišta električne energije sa Albanijom kao i

 

- Učešće sa akcijama u albanskoj Berzi električne energije (APEX).

 

Ministar Kuçi čestitao g. Shala i profesionalnim timovima KOSTT-a, za dostignuća i uspehe, gde je izrazio podršku i posvećenost Vlade Kosova za punu primenu obaveza koje proizilaze iz ovog sporazuma prema KOSTT-u i Republiku Kosova.

 

Ministar Kuçi je takođe izrazio podršku Radnoj grupi za pripremu Akcionog plana za sigurnost snabdevanja električnom energijom, koja će raditi na rešavanju snabdevanja na celoj teritoriji Republike Kosovo, a posebno u severnom delu zemlje.

KOSOVO IN UNESCO