Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti postavlja ciljeve Kosova u skladu sa standardima EU

Prishtinë, 12.06.2018 - Nacrt zakona o energetskoj efikasnosti izrađen je uzimajući u obzir sve standarde EU u oblasti energetske efikasnosti i doneo značajan broj inovacija u poređenju sa zakonodavstvom koje je do sada bilo na snazi, rekao je ministar Ekonomskog razvoja, Valdrin Lluka. Ove komentare je učinio šefa MER-a tokom prezentacije zakona za ovaj nacrt zakona parlamentarnoj komisiji za ekonomski razvoj, infrastrukturu, trgovinu, industriju i regionalni razvoj.

Ministar Lluka je rekao da nacrt zakona postavlja ciljeve Republike Kosovo u skladu sa zahtevima EU u pogledu energetske efikasnosti; definiše strukturu i sadržaj Nacionalnog akcionog plana za  energetsku efikasnost i Opštinskih planova delovanja za energetsku efikasnost kao ključnih strateških dokumenata; definiše dužnosti i odgovornosti Kosovske Agencije za efikasnost kao i drugih nacionalnih politika i ciljeva.

Takođe, ministar Lluka je naglasio da ovaj zakon uspostavlja Kosovski Fond za energetsku efikasnost koji će poslužiti kao održivi mehanizam koji će pomoći u postizanju ciljeva Republike Kosovo u oblasti energetske efikasnosti. Ovaj fond će ulagati u projekte efikasnosti, uglavnom u javni sektor, i  namerava se da se investicije vrate kroz uštedu energije.

"Želim da naglasim da je ovaj nacrt zakona izrađen uz podršku projekta finansiranog od strane EU na Kosovu, a konsultovane su sve zainteresovane strane. Osim toga, tekst nacrta zakona je takođe konsultovan od strane Sekretarijata Energetske zajednice i zasnovan je na primedbama i sugestijama međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti ", rekao je on.

Prema rečima ministra Lluka, Kosovo će od Evropske komisije dobiti oko 10 miliona eura u formi donacije sa stupanjem na snagu ovog zakona koji će implementirati Fond za energetsku efikasnost i bitan deo finansiranja projekata energetske efikasnosti kroz ovaj fond biće Svetska banka, a njihov početni doprinos je procenjen na 5 miliona dolara.

Ocenjujući nacrt zakona kao veoma napredan, u skladu sa standardima EU u oblasti energetske efikasnosti, ministar Lluka zatražio je od članova komisije da glasaju za usvajanje ovog nacrta zakona. U međuvremenu, dodao je da će MER biti spremna da radi u narednim fazama sa komisijom da bi razmotrili i popunili ovaj nacrt zakon za druge faze usvajanja.

KOSOVO IN UNESCO