Delokrug Ministarstva Ekonomskog razvoja

Ministarstvo ekonomskog razvoja (u daljem tekstu Ministarstvo), na osnovu Aneksa 18 Pravilnika br. 02/2011 o oblastima administrativnih odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava, ima sledeće nadležnosti:

1.1 sastavlja politike i strategije za ukupan ekonomski razvoj Republike Kosovo;
1.2 podržava razvoj tržišne privrede, liberalizaciju tržišta u javnim službama i obuhvatanje privatnog kapitala u javni kapital;
1.3 pomaže Vladi u ostvarivanju prava Akcionara Republike Kosova u Javnim preduzećima;
1.4 predsedava Ministarskim Komitetom za Javna preduzeća i priprema raspravu u Vladi u vezi sa pitanjima koja se odnose na Javna preduzeća;
1.5 izrađuje godišnji izveštaj o izvodljivosti JP, kojeg će Vlada predstaviti Skupštini Republike Kosovo;
1.6 proglašava jednu grupu modela pravilnika i model kodeksa o ponašanju i upravljanje korporacija za korišćenje od strane JP;
1.7 priprema predlog procedure za nadgledanje centralnih JP i vrši nadzor rada Odbora Direktora Centralnih JP;
1.8 priprema i prati sprovođenje zakonodavstva za sektor energije i rudarstva, poštanski sektor, sektor telekomunikacija, sektor informativne tehnologije, kao i sektor nadgledanja javnih preduzeća;
1.9 priprema i sprovodi dokumente strategija za sektor energije i rudarstva, kao i dokumente o stanju energije na osnovu zakona na snazi;
1.10 priprema politike Energetske efikasnosti i Obnovljivih izvora energije, kao i akcionog plana za ove dve oblasti u skladu sa odgovarajućim smernicama EU;
1.11 nadgleda sisteme energije;
1.12 sarađuje u pripremi i realizaciji međunarodnih sporazuma; u sektoru energije, sektoru rudarstva, sektoru pošte, telekomunikacija i u sektoru informativne tehnologije;
1.13 sarađuje sa Ministarstvom Finansija u funkcionisanju razvoja odgovarajućeg okruženja za razvoj investicija u sektorima svojih odgovornosti kroz fiskalne, poreske politike, i dr;
1.14 promoviše delatnost koja ima za cilj smanjenje zagađenja životne sredine kao rezultat delatnosti koje se odnose na energetiku i rudarstvo;
1.15 u saradnji sa drugim javnim nadležnostima i odgovarajućim institucijama, na sistematski način vrši prikupljanje, skladištenje, obradu i čini dostupnim geološke podatke u vezi sa geološkim izvorima Kosova i na zahtev Vlade Kosova osigurava izveštaje i procene stručnjaka koji su na raspolaganju, u vezi sa geo-naučnim pitanjima;
1.16 sarađuje sa drugim organima u vezi sa pitanjima rudarstva i minerala za vršenje funkcija i odgovornosti podešenih zakonima na snazi;
1.17 obezbeđuje usklađenost sa evropskim standardima koji obuhvataju tarife i poreze u oblasti telekomunikacija;
1.18 obezbeđuje kvalitet usluga i tehničkih standarda u oblasti telekomunikacija;
1.19 stvara radnu politiku kroz promovisanje konkurencije na tržištu telekomunikacija;
1.20 razmatra potrebe i zahteve korisnika u oblasti telekomunikacija;
1.21 podržava informativnu tehnologiju i inovacije, npr. elektronsku trgovinu;
1.22 podržava pristup tehnologiji za sve građane Kosova;
1.23 promoviše sisteme razvoja veština sa informativnom tehnologijom;
1.24 razmatra usaglašenost sa evropskim standardima koji obuhvataju tarife, kvalitet usluga i tehničkih standarda u poštanskom sektoru;
1.25 obavlja i druge neodređene zadatke na osnovu zakona na snazi za sveobuhvatan ekonomski razvoj u sektoru energetike i rudarstva, sektoru telekomunikacije, poštanskom sektoru, sektoru informativne tehnologije i sektoru nadzora javnih preduzeća;
1.26 sarađuje sa poslovnom zajednicom i poslovnim udruženjima u cilju stvaranja atraktivnog poslovnog okruženja;
1.27 obavlja poslove koji su određeni za ekonomski sektor, sektor energetike i rudarstva, sektor informativne tehnologije, poštanski sektor, sektor telekomunikacija i sektor za nadzor javnih preduzeća.
1.28 obavlja i zadatke koji su određeni bivšem Ministarstvu Energetike i Rudarstva;
1.29 obavlja i druge zadatke, koji se zadaju Ministarstvu sa odgovarajućim zakonom na snazi.

KOSOVO IN UNESCO